Prop. 2013/14:96 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
   
 
Titel:Prop. 2013/14:96 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
Utgivningsår:2014
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag för att i svensk rätt genomföra de skyldigheter som följer av kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 275, 10.10.2012, s. 27, Celex 32012L0025).

Direktivets krav att lämna uppgifter till andra medlemsstaters behöriga myndigheter eller delegerade inrättningar bör när det gäller rapporteringar av allvarliga händelser och allvarliga biverkningar och vidarebefordran av uppgifter om organ- och donatorkarakterisering och spårbarhet genomföras i svensk rätt genom tillägg i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB