SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv
   
 
Titel:SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv
Utgivningsår:2014
Omfång:464 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240991
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:25
Ämnesord:Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms
Regeringen beslutade den 18 oktober 2012 att ge en särskild utredare, före detta generaldirektören Anders Eriksson, i uppdrag att föreslå de författningsändringar som EU:s arvsförordning och en nordisk överenskommelse om ändring av den nordiska arvskonventionen ger anledning till.

Utredaren har haft i uppdrag att föreslå de kompletterande bestämmelser som föranleds av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen). Utredarens uppdrag omfattade att överväga om Sverige ska tillträda överenskommelsen den 1 juni 2012 om ändring i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och bodelning (den nordiska arvskonventionen) och analysera vad arvsförordningen har för inverkan på den nordiska regleringen.
 
  © 2017 Jure AB