Regeringens skrivelse 2014/15:33 Riksrevisionens rapport om att gå i pension
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:33 Riksrevisionens rapport om att gå i pension
Utgivningsår:2014
Omfång:165 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415033
Serie:Propositioner nr. 2014/15:33
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att gå i pension - varför så krångligt? (RiR 2014:13). Riksrevisionen har granskat om regeringen och Pensionsmyndigheten har utformat och informerat om valmöjligheterna i det allmänna pensionssystemet på ett sådant sätt att individen ges tillräckliga förutsättningar att göra bra val.

Riksrevisionen har även granskat om regeringen har verkat för en motsvarande ordning inom tjänstepensionen. Riksrevisionens övergripande slutsats är att staten inte har tagit ett tillräckligt ansvar för helheten genom att initiera en minskning av komplexiteten i det samlade pensionssystemet.

Riksrevisionen lyfter särskilt fram uppdelningen mellan den allmänna pensionen och tjänstepensionen som en grund till problemen. Individen har därmed inte fått tillräckliga förutsättningar att göra bra val inför pensionsinträdet.

Regeringen delar den problembild som Riksrevisionen ger uttryck för i sin granskning. När det gäller vissa delar av tjänstepensionsområdet och premiepensionen så har regeringen redan inlett åtgärder som är i linje med vad Riksrevisionen efterfrågar.
 
  © 2017 Jure AB