SOU 2015:4 Ett svenskt tonnageskattesystem
   
 
Titel:SOU 2015:4 Ett svenskt tonnageskattesystem
Utgivningsår:2015
Omfång:576 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242285
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:4
Ämnesord:Skatterätt , Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 438 SEK exkl. moms
Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen överlämnade den 6 februari 2015 sitt betänkande " Ett svenskt tonnageskattesystem " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ett tonnageskattesystem och samtidigt se över andra befintliga stöd till sjöfartsnäringen. Syftet med utredningens förslag är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

I betänkandet föreslår utredningen bland annat ett svenskt tonnageskattesystem som innebär att rederiets inkomst beräknas schablonmässigt utifrån fartygets nettotonnage och inte utifrån det faktiska resultatet av näringsverksamheten. Den schablonmässigt beräknade inkomsten läggs sedan till grund för inkomstbeskattningen. Beskattning blir på så sätt förutsebar för företagen. Utredningen föreslår att systemet ska vara frivilligt, men att de företag som går med i systemet ska vara bundna av det i minst tio år. Det ska inte vara möjligt att när som helst växla mellan tonnagebeskattning och konventionell beskattning för att uppnå skattefördelar. Tonnageskattesystemet är tänkt att rikta sig till rederier som bedriver sjötransporter av gods och/eller passagerare.
 
  © 2017 Jure AB