Ds 2015:15 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
   
 
Titel:Ds 2015:15 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
Utgivningsår:2015
Omfång:57 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242551
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:15
Ämnesord:Marknadsrätt , Sjöfart , Miljörätt

Pris: 157 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås ändringar i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken som innebär att det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att andra aktörer än yrkesfiskare ska kunna påföras sanktionsavgifter. Ändringarna innebär att sådana överträdelser i fråga om uppgiftsskyldighet och märkningskrav som hittills varit straffbelagda i lagen i stället ska medföra sanktionsavgift. Det föreslås även bestämmelser som reglerar frågor om subjektivt ansvar, avgiftsbefrielse i vissa fall, ansvarig myndighet, rätt för den enskilde att yttra sig, betalning, verkställighet, formen för beslut, preskription och överklagande. Slutligen görs ändringar med anledning av Lissabon-fördraget, reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och tidigare genomförda ändringar i fiskelagen (1993:787).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB