Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2014-15 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2015
Omfång:269 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT141503
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2014/15:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 269 SEK exkl. moms
JT:s prenumeranter kan ta del av innehållet på JT:s hemsida.

***********

Innehållsförteckning:

- Ulf Bernitz, En tillbakablick över JT:s tillkomst och utveckling, Juridisk Tidskrift 25 år
- Jan Kleineman, Från prejudikatinstans till lagstiftare? Högsta domstolens ökade aktivism, Juridisk Tidskrift 25 år
- Christer Danielsson, Inlägg vid JT:s 25-årsjubileum den 20 oktober 2014, Juridisk Tidskrift 25 år
- Pernilla Lindh, EU-domstolens s.k. aktivism – ett inlägg i debatten om de svenska domstolarnas aktivism, Juridisk Tidskrift 25 år
- Håkan Andersson, Ansvaret vid andrahandsuthyrning – enhetlig regel kontra differentierad argumentationsstruktur
- Gunnar Brolin, Processuell partssuccession
- Lars Heuman, Språklig tolkning av juridiska texter

Rättsfall
- Mikael Berglund, Europadomstolens dom i målet Göthlin mot Sverige om häktning av gäldenär
- Christine Stridsberg, Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund

Skiljedomsrätt
- Niklas Elofsson, Tvistlösningsklausuler i kommersiella avtal

Recension
- Carl Svernlöv, Hanna Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet. En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag (ak. avh.), Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2014, 434 s.
- Bjarte Askeland, Håkan Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer – Bok 1 –), Iustus Förlag, Uppsala 2013, 831 s.
- Mikael Mellqvist, Torkel Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. rättegångsbalken, Norstedts Juridik, Stockholm 2014, 252 s.
- Merima Bruncevic, Katarina Renman Claesson och Christina Wainikka, Konstjuridik – Med konstnären i fokus, Norstedts Juridik, 2014, 328 s.

Debatt
- Bengt Ivarsson, Kontiki – stöd för Kronofogdens verksamhet utan stöd i lag
- Per-Olof Lindh, Kontiki – ett modernt verksamhetsstöd
- Torbjörn Ingvarsson, Försäkring av sanktionsavgifter – en replik
- Gustaf Sjöberg, Försäkring av sanktionsavgifter – en kommentar
- Henrik Saalman, Per Dalemo, Indirekt skada i samband med företagsöverlåtelser
- Gunnar Wiktorsson, Allemansrätt som rättsnorm
 
  © 2017 Jure AB