Prop. 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
   
 
Titel:Prop. 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Utgivningsår:2015
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:128
Ämnesord:Processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en lag som dels genomför Europaparlamentets och
rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, dels innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister.

De båda rättsakterna är sammankopplade och kompletterar varandra.
Syftet med direktivet är att göra alternativa tvistlösningsorgan av hög
kvalitet tillgängliga i hela EU för alla konsumentklagomål vid avtalstvister i samband med försäljning av varor eller av tjänster. EU-förordningen ska säkerställa att konsumenter och näringsidkare har direkt tillgång till en onlineplattform som hjälper konsumenter att komma i kontakt med ett alternativt tvistlösningsorgan som godkänts enligt
direktivet, när tvister uppstår vid gränsöverskridande e-handel.

I den föreslagna lagen anges att en behörig myndighet, som utses av
regeringen, ska besluta om godkännande av nämnder för alternativ
tvistlösning och i förekommande fall om återkallelse av sådant
godkännande. Regeringen ska vara ansvarig för att utse förvaltningsmyndigheter att vara nämnder för alternativ tvistlösning. Det anges vidare bl.a. att näringsidkare ska ha viss skyldighet att lämna information om alternativ tvistlösning till konsumenter och att denna skyldighet ska sanktioneras enligt marknadsföringslagen. I marknadsföringslagen föreslås därför en upplysning om att bestämmelser om marknadsföring finns i den nya lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB