Prop. 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
   
 
Titel:Prop. 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Utgivningsår:2015
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:137
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå de delar av kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk som avser läs- och skrivutveckling eller kunskapskravet i matematik samt elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt, så att relevanta stödinsatser sätts in när så behövs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB