Prop. 2015/16:18 Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:18 Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet
Utgivningsår:2015
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:18
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet.

Protokollet innebär i huvudsak följande:

Det tydliggörs att det i första hand är konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls och att de också har en viss bedömningsmarginal när de utövar denna skyldighet.
Parterna ska inte längre kunna förhindra domstolens kammare att överlämna ett mål till avgörande i stor sammansättning.
Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen minskas från sex till fyra månader.
Domstolen får ökade möjligheter att avvisa ett mål när en klagande inte har lidit avsevärt men av en konventionskränkning.
Bestämmelsen att en domare måste avsluta sin tjänstgöring när han eller hon fyller 70 år upphävs. I stället införs en bestämmelse att en domarkandidat måste vara under 65 år när förfarandet inför tillsättande av en domartjänst inleds.
En följdändring föreslås i lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB