Regeringens skrivelse 2015/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
Utgivningsår:2015
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516033
Serie:Propositioner nr. 2015/16:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning att regeringens nuvarande återrapportering inte i tillräcklig omfattning behandlar bolagets strategier, utveckling och bidrag till EU:s 2020-mål och EU:s antagna tvågradersmål till 2050. Med anledning av Riksrevisionens rekommendation och det regeringen åtagit sig gentemot riksdagen i propositionen Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ) (prop. 2009/10:179) avser regeringen att vidta åtgärder för en förbättrad och fortlöpande återrapportering av bolagets strategier, utveckling och bidrag till EU:s 2020-mål till riksdagen genom utskotten.

Regeringen anser i och med detta att granskningsrapporten är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB