Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2015-16 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2016
Omfång:267 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT151603
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2015/16:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 267 SEK exkl. moms
Artikel
- Intentionsbaserad lagtolkning i civilrättsliga fall samt något om dess användning inom EU-rätten
Jakob Andersson
- Hur begränsas aktieägarmajoritetens processuella möjligheter att missbruka sin makt mot minoriteten?
Lars Heuman
- Fastighetsmäklaren och köpekontraktet
Ola Jingryd
- Från handpant till underpant – om dansk tinglysning och (eventuell) svensk registerpant
Patrik Lindskoug
- Equity crowdfunding i förhållande till spridningsförbudet i ABL
Oskar Nellström
- Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling
Eva Ryrstedt
- Tredskodom och foruminvändning
Mats Sjösten

Rättsfall
- Husrannsakan, källskydd och HD:s nya stil, NJA 2015 s. 631
Hans-Gunnar Axberger
- Balkongfallet – ett riktigt bevisprejudikat
Christian Diesen
- Konkurrensrättens skiljedomsmässighet
Lars Henriksson
- Beneficium vid utmätning kan inte omfatta aktier
Göran Millqvist
- Förbudet mot reformatio in pejus och val av påföljd
Jack Ågren

Skiljedomsrätt
s. 709 Att göra Sverige konkurrenskraftigare som säte i internationella skiljeförfaranden
Sigvard Jarvin

Recension
- Michael Funke, Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971 (ak. avh.), Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History 102, Uppsala univ. 2015, 345 s.
Ulf Bernitz
- Måns Jacobsson, Miljöfarliga sjötransporter – internationella skadeståndsregler, Stockholm Centre for Commercial Law 2015, 252 s.
Björn Sandvik

Debatt
- Statens intention att undandra lönegarantiregress från offentligt ackord i företagsrekonstruktion motverkar dess syfte och användningen av rekonstruktion i framtiden – hur agerar HFD?
Lars Eric Gustafsson
- Ytterligare om tillitsfullmakter
Konrad Lundberg
- Att avvika från lagmotiven
Ola Svensson
 
  © 2017 Jure AB