Regeringens skrivelse 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
Utgivningsår:2016
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516164
Serie:Propositioner nr. 2015/16:164
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare (RiR 2015:21).

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har beredskap för att ändamålsenligt och effektivt handlägga och utreda it-relaterade brott. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer till myndigheterna. Granskningen har även omfattat regeringen men Riksrevisionen har inte lämnat några rekommendationer till regeringen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB