Prop. 2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande
   
 
Titel:Prop. 2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande
Utgivningsår:2016
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:175
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i tullagen, lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna görs till följd av den nya EU-regleringen på tullområdet, unionstullkodexen. Genom unionstullkodexen införs krav på att allt uppgiftslämnande i tullförfarandet ska ske elektroniskt. Ändringarna som föreslås i denna proposition syftar till att öka möjligheterna till utlämnande av uppgifter till enskilda som t.ex. tullombud genom direktåtkomst. De ökade möjligheterna till elektroniskt utlämnande av uppgifter kompletteras med en utökad tystnadsplikt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB