Prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor
   
 
Titel:Prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor
Utgivningsår:2016
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516184
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:184
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att bestämmelserna om urvalsgrunder i fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor ska ändras så att det framgår att regeringen med stöd av regeringsformen kan meddela föreskrifter om undantag från urvalsgrunderna för vissa elever.

Regeringen redovisar också sin bedömning att det i förordning bör föreskrivas att en huvudman för en fristående skola som använder anmälningstid som en urvalsgrund bör få välja att ta emot ett begränsat antal elever per läsår (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande. Den särskilda kvoten bör avse elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB