Prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv
   
 
Titel:Prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv
Utgivningsår:2016
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:187
Ämnesord:Processrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Som ett led i det arbetet har ett direktiv om försvararrättigheter antagits. I propositionen föreslår regeringen de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet.

Det införs bl.a. en uttrycklig regel om att ett barn som har frihets-berövats ska ha rätt att omedelbart få en närstående underrättad om skälen för frihetsberövandet.

En misstänkt som är frihetsberövad och företräds av en offentlig försvarare, eller en privat försvarare som uppfyller motsvarande krav, får en oinskränkt rätt att träffa och samtala i enrum med sin försvarare. Detsamma ska gälla för annan kontakt i form av t.ex. telefonsamtal eller brev mellan den frihetsberövade och hans eller hennes försvarare. För frihetsberövade som företräds av en privat försvarare som inte uppfyller de krav som ställs på en offentlig försvarare kan dessa rättigheter i undantagsfall begränsas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB