Prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
Utgivningsår:2016
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:186
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås hur de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen som förutsätter lagreglering ska genomföras i svensk rätt.

Direktivet föreslås genomföras huvudsakligen genom en ny lag om krav på installationer för alternativa drivmedel. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav på installationer för överföring av alternativa drivmedel till fordon och fartyg.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska vidare få meddela föreskrifter om skyldighet att lämna information om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter och om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om jämförelsepriser för andra relevanta drivmedel.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 18 november 2016.
 
  © 2017 Jure AB