Prop 2015/16:199 Vildsvin och viltskador
   
 
Titel:Prop 2015/16:199 Vildsvin och viltskador
Utgivningsår:2016
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516199
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:199
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.

Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från ett sådant förbud. Tillsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt följs utövas av länsstyrelserna, som också får besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen och för att föreskrifter och beslut om utfodring ska följas. Beslut om förelägganden och förbud får förenas med vite. Besluten får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller myndighetsbeslut om undantag från förbud mot utfodring. Det föreslås även att det i jaktlagen föreskrivs att mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2016
 
  © 2017 Jure AB