Prop. 2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder
   
 
Titel:Prop. 2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder
Utgivningsår:2016
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617003
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Europaparlamentet och rådet antog den 29 april 2015 förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder. Förordningen är tillämplig från och med den 9 december 2015.

Förordningen syftar till att förbättra möjligheterna till finansiering av små och medelstora företag och långsiktiga projekt inom Europeiska unionen. Detta ska möjliggöras genom att det skapas ett nytt slag av reglerade investeringsfonder som betecknas europeiska långsiktiga investeringsfonder.

I propositionen föreslås bestämmelser som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.

I propositionen föreslås även ytterligare kompletterande bestämmelser till EU-förordning om europeiska riskkapitalfonder och förordning om europeiska fonder för socialt företagande som har behandlats i samband med införlivandet av EU-direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förordningarna syftar till att anskaffa kapital för att finansiera små och medelstora tillväxtföretag i en tidig utvecklingsfas respektive till finansiering av socialt företagande.

Ändringarna innebär att det förtydligas att Finansinspektionen får ta ut årliga avgifter för tillsynen enligt förordningarna och att inspektionens beslut enligt förordningarna är överklagbara.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.
 
  © 2017 Jure AB