Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2016
Omfång:248 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT161702
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2016/17:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 248 SEK exkl. moms
Innehåll:

Artikel
- Rätten som konkurrensmedel
Boel Flodgren, Eric M. Runesson, Biörn Riese

- Preklusion under huvudförhandling
Oskar Gentele

- Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga. Del II: Samhällets ansvar och förutsättningar att utreda och beivra brott
Anna Kaldal, Emelie Kankaanpää Thell

Expertgranskad artikel
- Indragning av bostad eller egendom, HD:s pleniavgöranden och EMK: om pragmatism och formalism
Johan Sandstedt

- Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning
Alexander Unnersjö

Rättsfall
- Pantsättning av fordran på EU-stöd
Göran Millqvist

- Kan en på stödben uppallad mobilkran anses vara i trafik?
Marcus Radetzki

- Budgivning och bedrägeri
Erik Svensson

- Allmänna regressförutsättningar gäller även mellan bolagsmännen i ett handelsbolag
Alexander Unnersjö

Skiljedomsrätt
- Avtal om rätten att föra talan mot en skiljedom varigenom skiljeförfarandet avslutats utan prövning i sak
Joel Samuelsson

Recension
- Claes Lernestedt, Likhet inför lagen – Rättsfilosofiska perspektiv, Norstedts Juridik, Stockholm 2015, 151 s.
Robert Påhlsson

- Åsa Marklund Andersson & Mikael Schultz, Artskydd – Grunder och tillämpning, Wolters Kluwer 2016, 271 s.
Gabriel Michanek

- Dennis Martinsson, Om straffrättsvillfarelse (ak. avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s.
Linda Gröning

- M. Zollner, Komplexität und Recht, Duncker & Humblott (Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 1283), Berlin 2014, 545 s.
Dan Hanqvist

Debatt
- Där juridik och psykiatri möts – att förstå människor med rättshaveristiskt beteende
Jakob Carlander

- Kan forskning ske de lege ferenda? Några ord om vetenskap och den lag som bör införas
Reinhold Fahlbeck

- Fahlbeck om de lege ferenda-forskning
Torben Spaak
 
  © 2017 Jure AB