Prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor
Utgivningsår:2017
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:83
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag på lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (tredje körkortsdirektivet). Propositionen är framtagen med anledning av att Europeiska kommissionen, i en formell underrättelse och i ett motiverat yttrande till regeringen, identifierat ett antal frågor där den anser att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet.

Vidare föreslås att det i körkortslagen (1998:488) ska införas bestäm-melser som tydliggör det lagstöd som behövs för att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Propositionen innehåller också förslag som gör det möjligt att medge innehav av körkort med villkor om alkolås trots bruk av narkotiska preparat när behandling med narkotiska preparat har ordinerats av läkare eller någon annan behörig receptutfärdare och det kan bedömas att det inte finns någon fara för trafiksäkerheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
 
  © 2017 Jure AB