Prop. 2016/17:152 Vissa socialförsäkringsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2016/17:152 Vissa socialförsäkringsfrågor
Utgivningsår:2017
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:152
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar och regelförenklingar på socialförsäkringsområdet.

I propositionen föreslås att ansvaret för att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska ligga på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem i förbundet i stället för på kommunstyrelsen. Det föreslås också att lagen om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall, ska upphävas.

Det lämnas även förslag till regelförenklingar avseende beräkning av bostadstillägg respektive fastställande av grunder för den frivilliga pensionsförsäkringen.

I propositionen föreslås också att Pensionsmyndigheten ska ha möjlighet att fatta interimistiska beslut om att dra in eller minska allmän ålderspension, efterlevandepension och efterlevandestöd. Vidare föreslås att första stycket lagen om statlig ersättning vid ideell skada med mera ändras på så sätt att orden "omfattas av" ersätts med den innebörden att skadan ska ha godkänts av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB