Prop. 2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel
Utgivningsår:2017
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617207
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:207
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås att kommuner ska utöva tillsyn över att lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel följs i fråga om tankstationer för väte. Tillsynen ska utövas av samma kommunala nämnd som utför tillsyn över tankstationen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. En kommun ska få sluta avtal med ackrediterade organ om att det ackrediterade organet ska bistå kommunen i kommunens tillsyn. Ett sådant avtal ska inte få omfatta uppgifter som innefattar myndighetsutövning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 november 2017.
 
  © 2017 Jure AB