Prop. 2017/18:25 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:25 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
Utgivningsår:2017
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ett nytt normgivningsbemyndigande i livsmedelslagen (2006:804) i syfte att kunna genomföra kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 av den 6 oktober 2015 om ändring av bilaga II och III till rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Det nya bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.
 
  © 2017 Jure AB