Prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
Utgivningsår:2017
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:58
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.

Förslaget syftar till att uppfylla EU:s direktiv om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången.

I propositionen redovisas också hur Sverige i övrigt uppfyller sina
åtaganden enligt direktivet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.
 
  © 2017 Jure AB