Prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås
   
 
Titel:Prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås
Utgivningsår:2017
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag till vissa lagändringar som krävs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (tredje körkortsdirektivet). Propositionen är framtagen med anledning av att Europeiska kommissionen, i en formell underrättelse och i ett motiverat yttrande till regeringen, identifierat en fråga om medicinska minimikrav beträffande alkohol, där kommissionen anser att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet. För att bringa de svenska reglerna i överensstämmelse med det tredje körkortsdirektivet föreslås vissa ändringar i körkortslagen (1998:488) som gäller regleringen av körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri. I propositionen föreslås ändringar i 3 kap. 14 b och 14 c §§ samt 5 kap. 15 b, 19 och 20 §§ körkortslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.
 
  © 2017 Jure AB