Prop. 2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
Utgivningsår:2018
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:71
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ändring i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument som gör det möjligt för
kontoförande institut att uppdra åt någon annan än ett annat kontoförande institut att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister.

I propositionen föreslås även en ändring i punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om värdepappersmarknaden. Genom ändringen förtydligas att
äldre bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden gäller för clearingverksamhet som drivs av en clearingorganisation som även är en central värdepappersförvarare fram till dess att den centrala värdepappersförvararen är auktoriserad som värdepapperscentral.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB