Prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor
   
 
Titel:Prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor
Utgivningsår:2018
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:116
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.

Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det inte ska dömas för brott mot tillståndsplikten i lagen om brandfarliga och explosiva varor, om han eller hon frivilligt under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari 2019 kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta varan. För ansvarsfrihet krävs att den explosiva varan har omhändertagits av Polismyndigheten. Omhändertagna varor ska som huvudregel tillfalla staten och därefter destrueras.

Regeringen föreslår att bestämmelserna tas in i en ny tillfällig lag.
 
  © 2017 Jure AB