Prop. 2017/18:198 Förlängd klampning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:198 Förlängd klampning
Utgivningsår:2018
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718198
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:198
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ändras. Enligt lagen kan åtgärder i form av omhändertagande av viss egendom eller fastlåsning av fordon genom s.k. klampning ske för att säkerställa att fordonet inte kör vidare, om det vid en vägkontroll upptäcks att vissa regler på vägtransportområdet har överträtts. Regeringen föreslår att tidsgränsen för hur länge åtgärder får bestå förlängs från 24 timmar till 36 timmar i de fall åtgärder vidtagits i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgift, för att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen och för att hindra trafik med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Syftet med förslaget är bl.a. att beslutade förskott för sanktionsavgifter på vägtransportområdet ska betalas i högre utsträckning än i dag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB