Prop. 2017/18:178 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
   
 
Titel:Prop. 2017/18:178 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Utgivningsår:2018
Omfång:120 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718178
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:178
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om gasanordningar.

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området, innehåller bl.a. de krav som ställs på utformningen av gasanordningar för att de ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på gasanordningar är i allt väsentligt desamma som tidigare.

I den nya lagen anges att marknadskontrollen, dvs. tillsynen över att förordningen följs, ska utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Marknadskontrollmyndigheten ska bl.a. få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska följas. Dessutom ska marknadskontrollmyndigheten i vissa fall kunna ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om utdömande av sanktionsavgift. Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om hjälp från Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB