Prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet
Utgivningsår:2018
Omfång:175 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:175
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken om att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – kan meddela dels ytterligare föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet, dels föreskrifter om att assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet ska betalas ut på annat sätt än månadsvis.

Regeringen föreslår också att den ska bemyndigas att meddela föreskrifter om att kommunen ska ersätta en del av Försäkringskassans kostnader för de 20 första assistanstimmarna per vecka på annat sätt än månadsvis, och meddela föreskrifter om skyldighet för kommunen att betala dröjsmålsränta på en sådan skuld till Försäkringskassan.

Regeringen föreslår också att en ny bestämmelse införs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelsen innebär att en kommun som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan om att en enskild saknar rätt till assistansersättning utan dröjsmål ska informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt LSS.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB