Regeringens skrivelse 2017/18:203 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:203 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
Utgivningsår:2018
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718203
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:203
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten
Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2017:32).

Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen har framhållit om
behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar
kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar. Det gäller bl.a. beräkningarna av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet och redovisningen av den kommunala sektorns finanser för föregående år vid uppföljningen av det kommunala balanskravet. Regeringen delar dock inte Riksrevisionens bedömning av vilket resultatmått som bör användas vid uppföljningen av det kommunala balanskravet för prognosåren, behovet av motivering av finanspolitiken i förhållande till konjunkturläget och behovet av att utveckla redovisningen av hur regeringens prognoser förhåller sig till andra bedömares.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är
slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB