Prop. 2017/18:232 Brottsdatalag
   
 
Titel:Prop. 2017/18:232 Brottsdatalag
Utgivningsår:2018
Omfång:644 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718232
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:232
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt

Pris: 459 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att EU:s nya dataskyddsdirektiv i huvudsak genomförs genom en ny ramlag, brottsdatalagen.

Syftet med den föreslagna lagen är både att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och
friheter och att säkerställa att behöriga myndigheter kan behandla och utbyta personuppgifter med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Lagen ska vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar. Lagen ska även vara subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning, vilket möjliggör avvikande bestämmelser i s.k. registerförfattningar.

Regeringen föreslår också vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen, lagen om belastningsregister, lagen om misstankeregister, domstolsdatalagen och lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB