Prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Utgivningsår:2018
Omfång:228 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718234
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:234
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms
I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myndigheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analysera PNR-uppgifter. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, resedatum, resväg, bagageinformation och betalningssätt. PNR-direktivet utgör ett unionsgemensamt regelverk för insamling och användning av PNR-uppgifter i viss brottsbekämpande verksamhet.

För att genomföra PNR-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Lagen innehåller bestämmelser om lufttrafikföretags skyldigheter att överföra PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation och om behandling av PNR-uppgifter i verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrottslighet eller annan allvarlig brottslighet. Lagen ska både tillgodose behovet av tillgång till PNR-uppgifter i sådan verksamhet och skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandlingen av uppgifterna. Enheten för passagerarinformation föreslås vara placerad vid Polismyndigheten.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB