Prop. 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten
   
 
Titel:Prop. 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten
Utgivningsår:2018
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718286
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:286
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
För valsystemets legitimitet är det av största vikt att det finns ett stort förtroende för valförfarandets förutsättningar att säkerställa korrekta och demokratiskt legitima valresultat, både bland väljarna och de politiska partierna.

En grundläggande förutsättning är att valen ska vara fria och
hemliga. I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten och
därmed även minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen föreslår regeringen att det ska ställas krav på att den plats i, eller i anslutning till, en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare.

Det är viktigt att väljare fullt ut kan utnyttja sin rösträtt, oberoende av
om det görs i en vallokal på valdagen, i en röstningslokal vid
förtidsröstning eller genom brevröstning från utlandet. Detta gäller såväl
personvalet som partivalet. Regeringen föreslår därför att det ska bli
möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett parti som har
registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater genom att skriva till namnet på en partimarkerad eller blank valsedel, under
förutsättning att kandidaten är anmäld för partiet. Om väljaren skriver till
flera kandidater på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha lämnat en
personröst för den första av kandidaterna som är anmäld av partiet. Om ett parti går fram med fler än en valsedel och det i ett enskilt fall inte går att avgöra vilken av partiets listor en tillskriven kandidat ska anses tillhöra vid sammanräkningen av röster, ska frågan avgöras genom lottning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB