Prop. 2018/19:38 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:38 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
Utgivningsår:2019
Omfång:189 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:38
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till SFT-förordningen. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen.

I lagen finns dessutom bestämmelser om Finansinspektionens övervaknings- och utredningsbefogenheter samt möjligheter att vidta sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna om rapportering, arkivering och återanvändning.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om handel med
finansiella instrument, lagen om värdepappersfonder, offentlighets-
och sekretesslagen och lagen om förvaltare
av alternativa investeringsfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.
 
  © 2017 Jure AB