Prop. 2018/19:83 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:83 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Utgivningsår:2019
Omfång:351 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:83
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

EU-förordning om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (prospektförordningen), som ska tillämpas i sin helhet fr.o.m. den 21 juli 2019, förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. I propositionen föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, som bl.a. ska innehålla de bestämmelser om utrednings- och ingripandebefogenheter som prospektförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa.
 
  © 2017 Jure AB