God sed vid obeståndssammanhang
– En handbok
   
 
Författare:Wenne Lars , Flood Jan
Titel:God sed vid obeståndssammanhang – En handbok
Utgivningsår:2019
Omfång:192 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237308
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 262 SEK exkl. moms
Konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer har, förutom lagregler, även etiska regler att följa. Denna bok tar upp vad Sveriges advokatsamfund ansett vara god sed under dessa förfaranden. Boken behandlar också rättsliga avgöranden, främst från Högsta domstolen, som berör frågor av etiska art i angivna hänseenden. Vad gäller avgöranden från Sveriges advokatsamfund och Högsta domstolen bedöms att i huvudsak samtliga frågor med etisk anknytning till likvidation, rekonstruktion och konkurs som har allmänt intresse tagits upp. I vissa delar kommenterar författarna vad som kan behöva beaktas för att god sed i förfarandena skall anses ha iakttagits.

I boken tas bland annat upp frågor om fortsatt drift under konkurs och relationen till gäldenärer och borgenärer. Vidare behandlas jävsfrågor och arvodesfrågor samt hur man kan förhindra att ett konkursbolag ”mjölkas”.

Lars Wenne är jur kand och civilekonom från Uppsala universitet. Sedan 1983 har han varit verksam som advokat med inriktning på affärs- och obeståndsrätt, först vid Hamilton Advokatbyrå och därefter vid Flood Herslow Holme Advokatbyrå.

Jan Flood är jur.kand. från Stockholms universitet. Sedan år 2012 är han verksam vid Flood Herslow Holme Advokatbyrå.
 
  © 2017 Jure AB