SOU 2019:31 F-skattesystemet
– en översyn
   
 
Titel:SOU 2019:31 F-skattesystemet – en översyn
Utgivningsår:2019
Omfång:414 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249420
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:F-skatteutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:31
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
F-skatteutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har sett över F-skattesystemet och analyserat effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning.

Utredningen har i sitt slutbetänkande analyserat om utformningen av bestämmelserna om godkännande för F-skatt i 9 kap. skatteförfarandelagen, möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter, om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, t.ex. F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt och om det finns behov av att införa en möjlighet att vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet eller överträdelse av konkurrensbestämmelser som inte lett till näringsförbud.

Utredningen har också analyserat om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren för att starta, driva och utveckla företag samt om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare och i vilken utsträckning systemet uppfattas kunna ge sådan effekter.

I ovanstående delar har utredningen, där det bedömts lämpligt, föreslagit författningsändringar. Det har inte legat i utredningens uppdrag att överväga ett slopande av F-skattesystemet. Det har inte heller legat i uppdraget att lämna förslag på det arbetsrättsliga området.
 
  © 2017 Jure AB