Prop. 2018/19:159 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2018/19:159 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
Utgivningsår:2019
Omfång:258 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:159
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås vissa nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). Andra tjänstepensionsdirektivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (första tjänstepensionsdirektivet), som är genomfört bl.a. i regler för pensionsstiftelser i tryggandelagen.

Förslagen i denna proposition omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet. Dessutom föreslås en utvidgning av en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019.
 
  © 2017 Jure AB