SOU 2019:68 Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat.
– Slutbetänkande från Kommittén för modernare byggregler (Fi N 2017:05)
   
 
Titel:SOU 2019:68 Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat. – Slutbetänkande från Kommittén för modernare byggregler (Fi N 2017:05)
Utgivningsår:2020
Omfång:625 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250129
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:68
Ämnesord:Fastighetsrätt , Arbetsrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Det övergripande målet för samtliga av utredningens förslag är modernare byggregler med fokus på att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat.

Åtgärderna som föreslås ska sammantaget ge förutsättningar för:

- en mer ändamålsenlig byggprocess,

- ökad variation i bostadsutbudet,

- ökad konkurrens och

- ett långsiktigt hållbart byggande.

De mer precisa målen om principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) och inrättande av en myndighet kallad Byggkravsnämnd är att tillämpningen av BBR ska bli mer förutsägbar och samtidigt flexibel så det finns utrymme för nya lösningar.

Den ökade förutsägbarheten uppnås genom att förslaget att föreskrifterna i BBR ska preciseras och att Byggkravsnämnden, på byggherrars initiativ, ska avge förhandsavgöranden om vilka lösningar som kan antas komma att uppfylla samhällskraven. Båda dessa förslag främjar en enhetlig tillämpning av bestämmelserna. Merparten av kraven på byggnadsverk förutsätter ingen lokal hänsyn, utan tanken är att samma krav ska gälla i hela landet. Förslagen ger i sin tur nya förutsättningar för kontrollprocessen och därmed för de förslag som lämnas gällande kontrollen av byggandet.

Ett område där utredningen ser ett stort behov av reformering av BBR är kraven för bostäders lämplighet vid nybyggnad. Dessa bestämmelser har stor betydelse för mer variation i bostadsutbudet och kostnads- och resurseffektivitet.

Särskilda utredare: Kurt Eliasson och Anna Sander
 
  © 2017 Jure AB