SOU 2019:67 Hållbar terrängkörning
– Betänkande från Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05)
   
 
Titel:SOU 2019:67 Hållbar terrängkörning – Betänkande från Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05)
Utgivningsår:2020
Omfång:567 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250112
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:67
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Miljörätt

Pris: 710 SEK exkl. moms
Utredningen lämnar författningsförslag och andra förslag som sammantaget ger förutsättningar för en hållbar terrängkörning. Avvägningar har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Förslagen bedöms vara förenliga med de nationella miljökvalitetsmålen.

För att kunna nå en hållbar terrängkörning behövs det andra förslag än långtgående förbud för körning på snötäckt mark. Utredningen föreslår därför:

- ökade möjligheter att kanalisera snöskoterkörning till leder,
- en ökad finansiering på området genom bl.a. en ny skoterledavgift,
- en effektivare tillsyn och en skärpt straffrättslig reglering.
- att det behövs ytterligare åtgärder för att förbättra skyddet i känsliga miljöer och därför föreslås bl.a. flera uppdrag till myndigheter.
- det behövs tydliggöranden i frågan om fastighetsägarens medgivande krävs för körning på annans mark
- en effektivare tillsyn
- en skärpt straffrättslig reglering - straffet för brott mot terrängkörningslagen skärps
- det ska införas en möjlighet för de som har en funktionsnedsättning som innebär en varaktigt nedsatt förmåga att förflytta sig på egen hand att söka tillstånd att köra i barmarksterräng med motordrivet fordon för att kunna jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv

Särskild utredare: Anders Lillienau
 
  © 2017 Jure AB