Avbrutna upphandlingar
– Ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt
   
 
Författare:Morawetz Fredrik
Titel:Avbrutna upphandlingar – Ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt
Utgivningsår:2019
Omfång:338 sid.
Förlag:Lunds universitet
ISBN:9789178950904
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 450 SEK exkl. moms
De regelverk som tar sikte på hur offentliga upphandlingar ska genomföras har under de senaste decennierna blivit föremål för en omfattande europeisering. Unionslagstiftarens initiala intresse för upphandlingsreglering kan härledas till det faktum att marknaden för offentliga kontrakt har präglats av handelshinder och protektionistiska överväganden.

Historiskt har offentliga kontrakt ofta använts som medel för att gynna den lokala ekonomin, eller tillvarata andra nationella intressen, exempelvis sysselsättningspolitiska. Den principiella grunden i EU:s upphandlingsrätt står alltså att finna i målsättningen att upprätta en gemensam inre marknad och i reglerna om fri rörlighet i EUF-fördraget.

Denna avhandling fokuserar på en företeelse som regleras mycket fragmentariskt av LOU och den bakomliggande sekundärrätten, nämligen att den upphandlande myndigheten fattar ett beslut att avbryta en annonserad upphandling, dvs. att inte slutföra det aktuella upphandlingsförfarandet med avtalsingående.

Det faktum att en förhållandevis stor andel av offentliga upphandlingar avbryts har under senare år uppmärksammats som ett problemområde. Enligt tillgänglig statistik från Konkurrensverket har andelen avbrutna upphandlingsförfaranden ökat kontinuerligt under det nuvarande decenniet och under 2017 avbröts 13 procent av de upphandlingar som hade annonserats enligt den europeiserade lagstiftningen.

 
  © 2017 Jure AB