Prop. 2019/20:113 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten
   
 
Titel:Prop. 2019/20:113 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten
Utgivningsår:2020
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:113
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i studiestödsdatalagen (2009:287) som syftar till att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) en mer ändamålsenlig dataskyddsreglering och därmed också bättre förutsättningar för myndigheten att utveckla sin verksamhet.

För det första föreslås att de tillåtna ändamålen för personuppgiftsbehandling inte längre ska vara uttömmande reglerade. I stället ska den så kallade finalitetsprincipen utgöra den yttersta ramen för personuppgiftsbehandling i studiestödsverksamheten. Principen innebär att personuppgifter får vidarebehandlas för tillkommande ändamål, men med begränsningen att dessa ändamål inte får vara oförenliga med de ursprungliga insamlingsändamålen.

För det andra föreslås att denna princip även ska gälla känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser. Sådana uppgifter får dock bara vidarebehandlas i enlighet med finalitetsprincipen om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Denna ytterligare begränsning syftar till att säkerställa att behandlingen sker med restriktivitet efter en noggrann prövning i det enskilda fallet.

För det tredje föreslås att den gallringsbestämmelse i lagen som innebär att CSN får bevara personuppgifter längre tid än de i lagen angivna gallringsfristerna, ska göras teknikneutral. För närvarande får sådant bevarande endast ske på papper eller annat medium som inte är elektroniskt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB