Prop. 2019/20:174 Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering
   
 
Titel:Prop. 2019/20:174 Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering
Utgivningsår:2020
Omfång:172 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:174
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås att Finansinspektionen i fler fall än vad som gäller i dag ska få besluta att ta ut en särskild avgift av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Ändringarna behöver göras bland annat med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister.

I propositionen föreslås även vissa lagändringar med anledning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den
25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Ändringarna innebär att Finansinspektionen kan ingripa mot en motpart som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen även om motparten inte är en juridisk person.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB