Prop. 2020/21:67 Undersökningstillstånd
   
 
Titel:Prop. 2020/21:67 Undersökningstillstånd
Utgivningsår:2020
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021067
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:67
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag om ändringar i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen.

Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare ska förlängas med ett år.

Ändringarna innebär även att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts eller för att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gjort sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser. Giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
 
  © 2017 Jure AB