Prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas
   
 
Titel:Prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas
Utgivningsår:2021
Omfång:109 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det ska införas en lag som reglerar personuppgiftsbehandlingen i den databas över olyckor och skador i trafiken som förs av Transportstyrelsen.

Uppgifterna i databasen används i olika trafiksäkerhetsrelaterade
sammanhang. I lagen, som kompletterar EU:s dataskyddsförordning,
finns bl.a. bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter
får behandlas i databasen, om krav på pseudonymisering av
personuppgifter och om direktåtkomst. Därutöver finns bestämmelser om skyldigheter för Polismyndigheten, Kustbevakningen och vissa vårdgivare att lämna uppgifter till databasen. Databasen innehåller i dag huvudsakligen uppgifter om olyckor som uppstått i vägtransportsystemet.

Den nya lagen innebär att också uppgifter om olyckor i fritidssjöfart ska
rapporteras till databasen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB