Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XII
   
 
Författare:Göthlin Sara , Bengtsson Algot , Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XII
Utgivningsår:2021
Omfång:451 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238435
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 38
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 625 SEK exkl. moms
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forsknings-projekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Sedan 2007 har Stockholm Centre for Commercial Law varit ett nav i den svenska forskningen i kommersiell rätt. Centrets forskare har genom åren publicerat åtskilliga böcker och uppsatser. Denna årsbok – som nu ges ut för tolfte gången – sammanställer uppsatser som Centrets medarbetare har publicerat under året men innehåller också nytt material. Syftet med dessa årsböcker är att visa på bredden i verksamheten vid Centret och att ge en möjlighet för de anslutna forskarna att få en bredare spridning av sina resultat. I denna volym är många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns uppsatser i avtalsrätt, allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, europarätt, fastighetsrätt, försäkringsrätt, processrätt, obeståndsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, skiljemannarätt och interdisciplinära ämnen.

INNEHÅLL:

Avkastningsränta och dröjsmålsränta vid krav om återbetalning av inställda flygresor
Marianne M. Rødvei Aagaard

Vad ryms inom ändamålet bostad? Om bostadshyresgästers rätt att bedriva näringsverksamhet i lägenheten
Elisabeth Ahlinder

EU-rätt och nationell upphovsrätt
Finns det kvar några nationella delar som inte berörs av EU-rätten?
Ulf Bernitz

Skärpta krav på hur direktiv ska genomföras;
förarbetsuttalanden otillräckliga
Ulf Bernitz

Miljöansvaret i avtalsförhållanden
Branddammen på Malmö flygplats
Stina Bratt

Några frågor kring den särskilda insynsrätten enligt 7 kap. 36 § aktiebolagslagen
Urban Båvestam

2020 – Ett genombrott för virtuella skiljeförfaranden?
Ett annorlunda år – även för skiljedomsrätten
Axel Calissendorff och Mohammed Smesem

HFD 2019 ref. 19. Fråga om olycksfall i samband med intag av mat på arbetsplatsen har inträffat i arbetet
Mia Carlsson

”Frustration” och force majeure – några kommentarer i anslutning till coronapandemin
Lars Gorton

Värdet av en stabil praxis och behovet av en omläggning av praxis
En studie av HD:s och HFD:s plenifall
Lars Heuman

Förhållandet mellan rådgivarens medvållandeansvar mot ett bolag vars styrelse samtidigt gjort sig skyldig till allvarlig ekonomisk brottslighet riktat mot själva bolaget
Jan Kleineman

Tredje mans skadeståndsrättsliga räddningsplikt – straffrätt och skadeståndsrätt är emellertid alls icke två sidor av samma mynt
Jan Kleineman

Tillfällig betalningsoförmåga. Några frågor angående insolvens
Gertrud Lennander

Försäkringsbolags skadeståndsansvar för obefogad uppsägning
De försvunna korna
Jori Munukka

Representation och mutbrott
(”Musikmiddagarna”)
Claes Sandgren

Epidemi och ersättning
Mårten Schultz

Personligt betalningsansvar utan stöd av lag?
Teresa Simon-Almendal

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner
Jessika van der Sluijs

Methods of Ex-Ante Evaluation in Legislation: The Swedish model
Mauro Zamboni

Några tankar kring aktiebolagslagens vinstsyfte
Jessica Östberg
 
  © 2017 Jure AB