Prop. 2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris
   
 
Titel:Prop. 2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris
Utgivningsår:2021
Omfång:624 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021155
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:155
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 446 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Förslagen anpassar svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s krishanteringsdirektiv.

Vid en kris kan ett finansiellt företag försättas i resolution i stället för i
likvidation eller konkurs och det är ägarna och borgenärerna, inte
skattebetalarna, som ska bära förlusterna i ett sådant företag. Det sker i huvudsak genom att kapital och skulder får skrivas ned eller konverteras i resolution. Nedskrivning eller konvertering av skulder får också ske utanför resolution. För att det ska finnas kapital och skulder att skriva ned eller konvertera ska företagen uppfylla ett minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL-kravet).

Regeringen föreslår i korthet att det nuvarande MREL-kravet ska
ersättas av ett nytt krav på kapitalbas och kvalificerade skulder. I
förhållande till det nuvarande MREL-kravet innebär det att fler företag ska omfattas av det nya kravet, en uttömmande reglering av hur kravet ska uttryckas, bestämmas och uppfyllas samt att storleken på kravet ska vara beroende av om företaget är en systemviktig resolutionsenhet eller en resolutionsenhet som inte är systemviktig, ett företag som inte är en resolutionsenhet men som ingår i en resolutionsgrupp eller ett företag som varken är en resolutionsenhet eller ingår i en resolutionsgrupp. Avsikten med förslagen är att underlätta för nedskrivning eller konvertering av kapital och skulder utanför och i resolution.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB