Prop. 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter
Utgivningsår:2021
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:143
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 57 SEK exkl. moms
Regeringen avser att inrätta en ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter. I propositionen föreslås en ny lag och lagändringar som ska reglera institutets verksamhet.

Förslagen i den nya lagen, lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, omfattar i huvudsak institutets uppgifter, institutets ledning och hur den ska utses samt institutets organisation i övrigt. Det föreslås ändringar i en bestämmelse i lagen (1994:260) om offentlig anställning som reglerar förutsättningarna för att skilja institutets chef från sin anställning. Det föreslås också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som behandlar i vilken omfattning sekretess ska gälla i institutets verksamhet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021 i fråga om de bestämmelser som reglerar institutets styrelse och nomineringen av
styrelseledamöter och i övrigt den 1 januari 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB