SOU 2021:50 Fri hyressättning vid nyproduktion
   
 
Titel:SOU 2021:50 Fri hyressättning vid nyproduktion
Utgivningsår:2021
Omfång:465 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152501344
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:50
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms
Utredningens uppdrag har bestått i att lämna förslag på hur en modell med fri hyres­sättning för nyprodu­cerade bostads­lägen­heter kan utformas. Syftet har varit att skapa en modell som bidrar till en lång­siktigt väl­funge­rande hyres­marknad och ett effektivt utnytt­jande av det aktuella beståndet.

I uppdraget har ingått att lämna förslag på hur hyran ska bestämmas, justeras och omprövas enligt den nya modellen med fri hyres­sättning. Det har även ingått i uppdraget att, i syfte att stärka hyres­gästens informations­läge, föreslå en lösning där fastig­hets­ägarna åläggs att offentligt redo­visa de upp­gifter som behövs om hyres­läget. Utred­ningen har också haft att över­väga hur upp­gifterna som lämnas ska kunna läggas till grund för en hel­täckande offentlig stati­stik över hyres­nivåerna i olika delar av beståndet och i olika delar av landet. Vidare har i upp­draget ingått att ta ställ­ning till hur hyres­rätts­liga regler bör anpassas med anled­ning av den nya modellen, liksom om befintlig regle­ring i någon del inte bör tilläm­pas i fråga om nybyggda hyres­lägen­heter. Slutligen har utred­nings­upp­draget också omfattat att bedöma om reglerna om presum­tions­hyra bör fasas ut.
 
  © 2017 Jure AB